Sakramenty i Sakramentalia

Chrzest

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ”Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę  w słowie.

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: ”Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu;
 • dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałość do spełnienia swego zadania, posiadać przynależność do Kościoła Katolickiego i prowadzić życie zgodnie z wiarą.

Chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby żyjące bez ślubu kościelnego
 • młodzież nie uczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 • zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończyli 16 lat;
 • są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii, prowadzą życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką maja pełnić;
 • są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych;
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • chrzczony nie należący do katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu;
 • osoby niepraktykujące, osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • dane personalne chrzestnych;
 • zaświadczenia stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni;
 • w przypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację.

Bierzmowanie

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania /ochrzczeni/ jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem   i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” /J 14,26/.

Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony,  a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi  w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wymaga i rozwija siedem swoich darów.

 • Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
 • Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
 • Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem świętym wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby to było niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.
 • Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia), jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
 • Bierzmowanie 

Eucharystia

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa Pana, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnota w Ofierze naszego Pana.

Pierwsza Komunia święta dla dzieci klas III – 18.05.2025 o godz. 11.oo

Pokuta i Pojednanie

Sakrament uzdrowienia

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od Miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.

 • Spowiadam każdego dnia od pół godziny przed każdą Mszą świętą.
 • W pierwszy piątek miesiąca spowiadam od godz. 16.00
 • Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spowiedź lub rozmowę ze spowiednikiem.

Sakrament uzdrowienia

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

 • Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, Komunii świętej i namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.
 • Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.
 • Z posługą sakramentalną do chorych udaję się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30
 • Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.
 • Pragnę Was, kochani Parafianie, uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych chorych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana  z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzę z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełni świadomie przyjąć namaszczenie chorych i Komunię świętą.
 • Przy okazji – by nie wzbudzić niepotrzebnych lęków – pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest „ostatnią posługą”, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.
 • Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece.

Sakrament w służbie komunii

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. „ Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do biura parafialnego na trzy miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przedłożą następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu świętego / aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dowód osobisty;
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej;
 • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym narzeczonych;
 • osoby nieletnie /przed ukończeniem 18 roku życia/ muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców;
 • wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania;
 • narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

Pogrzeb chrześcijański

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień i godzinę w biurze parafialnym lub telefonicznie z Ks. Proboszczem – tel. 601 823 257