Sakrament w służbie komunii

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. „ Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do biura parafialnego na trzy miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przedłożą następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu świętego / aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem;
  • świadectwo bierzmowania;
  • dowód osobisty;
  • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej;
  • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym narzeczonych;
  • osoby nieletnie /przed ukończeniem 18 roku życia/ muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców;
  • wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania;
  • narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.